Wypożyczalnia
bagażników samochodowych Katowice

Dobry zwyczaj?WYPOŻYCZAJ!SILESIABOX

Rezerwuj już teraz!

Regulamin Wypożyczalni „SilesiaBox”

KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba lub firma, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
Zaakceptowanie regulaminu następuje automatycznie po odbiorze wypożyczanego sprzętu i/lub podpisaniu UMOWY wypożyczenia.

SPRZĘT (Box, bagażnik bazowy,  bagażnik/uchwyt rowerowy, przyczepka)  będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.

 1. Wypożyczając sprzęt Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta, specjalnie przygotowany sprzęt przystosowany do pojazdu Klienta po wcześniejszym ustaleniu: marki ,modelu, rocznika samochodu.
 3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości) z aktualnym zdjęciem. Przedstawione przez Klienta dokumenty potrzebne są do podpisania umowy wypożyczenia.
 5. Klient odbierając sprzęt zobowiązany jest sprawdzić w obecności pracownika wypożyczalni jego kompletność oraz stan techniczny. Klient zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfikacją techniczną wypożyczanego sprzętu (np.: dopuszczalna prędkość, obciążenie; wysokość auta ze sprzętem itp.)
 6. Klient odbierając sprzęt, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 7. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym w jakim sprzęt odebrał i w terminie ustalonym w umowie wypożyczenia.
 8. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (odbiór od Klienta dodatkowo płatny ustalany indywidualnie).
 9. Klient oświadcza, że nabył niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 10. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. W przypadku powstania uszkodzeń, Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalnię.
 12. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu przez Klienta lub powstałe wobec osób trzecich.
 14. Opłaty za dzień wypożyczenia sprzętu ustalane są w cenniku lub indywidualnie. Koszt wypożyczenia jest liczony za każdy dzień.\
 15. Jeśli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo wypożyczalnię. W przypadku, gdy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i/lub nie poinformuje o chęci przedłużenia, i/lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni – zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 500 zł, a sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 16. W przypadku przedłużenia terminu zwrotu za obopólną zgodą wypożyczalnia nalicza opłatę według ustalonej ceny za każdy rozpoczęty dzień.
 17. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 18. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie/zniszczenie sprzętu. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia sprzętu Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować wypożyczalnię oraz pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
 19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. Klient zobowiązuje się pokryć koszty związane ze szkodą.
 20. Wypożyczalnia informuje, że po zdemontowaniu bagażnika bazowego montowanego na dach może zostać czasowo ślad po czarnych gumach używanych do montażu.
 21. Na terenie siedziby firmy znajduje się monitoring. Dane z monitoringu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w przypadku zaginięcia/kradzieży sprzętu – do przedstawienia odpowiednim organom ścigania.
 22. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Siedziba firmy SilesiaBox w Katowicach.
 23. Inne, nieujęte w regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawne.

Rezerwuj sprzęt już teraz!

Zapraszamy do rezerwacji sprzętu
z możliwością przełożenia lub odwołania terminu.

Nie pobieramy kaucji za sprzęt!

Rezerwuj już teraz!

Posiadamy sprzęt najwyższej jakości